October 26, 2022 · Redakcija

Koje poreske olakšice postoje u Srbiji za one koji tek pokreću svoju firmu?

Izko za početnike sa aspekta oporezivanja skoro da nema direktnih olakšica, postoje druge indirektne mere koje delimično relaksiraju određene obaveze.

Na početku, tu su mere koje važe za sve poreske obveznike, a ne samo za početnike u poslovanju, i to su, pre svega, mere vezane za poreze i doprinose na zarade zaposlenih i određene poreske podsticaje iz Zakona o porezu na dobit za obavljanje poslova istraživanja i razvoja.

Preduzetnicima su od prvog marta 2022. godine na raspolaganju i olakšice propisane Zakonom o porezu na dohodak građana. Među njima je, kako se navodi, povraćaj plaćenih davanja (65 odsto poreza i doprinosa za broj novozaposlenih lica od jednog do devet). Dakle, ako poslodavac zaposli između 10 i 99 radnika, povraćaj poreza i doprinosa se povećava na 70 odsto, dok za najmanje 100 novozaposlenih stopa ide i do 75 procenata.

Kako bi poslodavac dobio pomenuto umanjenje, mora da ispuni određeni uslov – da je broj zaposlenih povećao u odnosu na prve dve godine osnivanja firme (ako je ista nastala posle 2014). Zaposleni, sa druge strane, moraju da ispune uslov da su šest meseci (bez prekida) bili prijavljeni kao nezaposleno lice u Nacionalnoj službi za zapošljavanje ili tri meseca ukoliko se radi o pripravniku.

Takođe je istaknuto da je moguće koristiti i olakšicu koja se odnosi na kvalifikovane novozaposlene, a koja će biti na snazi do 2025. godine. Naime, umanjenje se odnosi na 60 odsto poreza i 85 odsto doprinosa za zarade isplaćene od 1. januara do 31. decembra 2022. godine. Pored toga, za novozaposlene je uslov da nisu imali status osiguranika zaposlenog ili osiguranika člana privrednog društva od 1. januara do 31. decembra 2019.

Pravnim licima i preduzetnicima je dostupna i olakšica za lice koje od 1. januara 2019. do 28. februara 2022. nije imalo status osiguranika zaposlenog, osiguranika preduzetnika niti osiguranika osnivača privrednog društva, ali je taj status steklo u periodu od 1. marta do 31. decembra 2022. Pomenuta olakšica će biti dostupna do 2024. godine, a i za nju je propisano i da mesečna zarada mora biti iznad 75.000 dinara bruto. Prema dostupnim informacijama, ako se ispune ovi uslovi poslodavci će biti oslobođeni obaveze plaćanja 70 odsto poreza iz zarade i 100 odsto doprinosa.

Kada je reč o jedinoj meri kojom se umanjuju poreska davanja za tek registrovane biznise, osnivačima novoosnovanih privrednih društava koji obavljaju inovacionu delatnost omogućena su oslobađanja od plaćanja 100 odsto svih poreza i socijalnih doprinosa na svoje zarade do 150.000 dinara (neto je 107.080 dinara, po trenutnim stopama za plaćanje poreza i socijalnih doprinosa i sadašnjem poreskom umanjenju osnovice za porez na dohodak). Ipak, ova olakšica važi samo ako osnivač zasnuje radni odnos u privrednom društvu u kojem je član i ona važi 36 meseci od osnivanja.

Olakšice su dostupne i poslodavcima koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom. Naime, oslobođeni su 100 odsto poreza iz zarade, kao i 100 odsto doprinosa tri godine od momenta zasnivanja radnog odnosa sa osobom sa invaliditetom.